هزینه چاپ کاتالوگ

 

کاتالوگ تک برگ

 

 

کاتالوگ تک برگ، سایز (A4 (20×29 | چهار رنگ | گلاسه 300 گرم
تیراژ 1000 عدد
نوع
روکش
زمان تحویل یکرو (تومان) دورو (تومان)
یووی
براق
۸
روز کاری
۲۲۷۵۰۰ ۲۹۶۴۰۰

سلفون براق
۸
روز کاری
۲۲۷۵۰۰ ۲۹۶۴۰۰

سلفون مات
۸
روز کاری
۲۲۷۵۰۰ ۲۹۶۴۰۰

سوسماری
۸
روز کاری
۳۲۵۰۰۰ ۳۷۰۵۰۰
کاتالوگ| سایز مربع 15.5 | چهاررنگ | گلاسه 300 گرم
1000 عدد
نوع کاتالوگ زمان تحویل قیمت (تومان)
تک برگ با یک خط تا ۱۰ روز کاری ۶۶۵۰۰۰
شامل ۴ صفحه / قالب گوشه گرد فانتزی
گلاسه ۳۰۰ با سلفون مات یا براق
شامل ۸ صفحه / قالب گوشه گرد فانتزی ۱۰ روز کاری ۱۷۱۵۰۰۰
صحافی منگنه معمولی
گلاسه ۳۰۰ با سلفون مات یا براق

imgc

کاتالوگ سایز (A3 (42×29 | چهاررنگ| گلاسه 300 گرم|
یک خط تا از وسط تیراژ 1000 عدد | 4 صفحه A4
نوع روکش زمان تحویل قیمت (تومان)
یووی براق ۹ روز کاری ۷۵۴۰۰۰
سلفون براق ۹ روز کاری ۷۶۷۰۰۰
سلفون مات ۹ روز کاری ۷۶۷۰۰۰
سوسماری ۹ روز کاری ۸۴۵۰۰۰

imge

کاتالوگ 3 لت | 29.7 63x | چهاررنگ| گلاسه 300 گرم | 2
خط تا | تیراژ 1000 عدد | 6 صفحه A4
نوع روکش زمان تحویل قیمت (تومان)
سلفون براق ۷ روز کاری ۱۶۹۰۰۰۰
سلفون مات ۷ روز کاری ۱۶۹۰۰۰۰

imgf

کاتالوگ اختصاصی | چهار رنگ | 1000 عدد
کد مشخصات کاتالوگ سایز بسته قیمت (تومان) زمان تحویل قیمت (تومان)
کد ۱۰۱ تعداد صفحات داخلی
به همراه جلد ۸ صفحه
A4 ۸۹۰۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۱۱۵۷۰۰۰
جنس کاغذ تمام صفحات داخلی و جلد گلاسه ۱۳۵ گرم
بدون روکش / صحافی منگنه معمولی /  تیراژ ۱۰۰۰ عدد
کد ۱۰۲ تعداد صفحات داخلی
به همراه جلد ۸ صفحه
A4 ۹۹۵۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۱۲۹۳۵۰۰
جنس کاغذ تمام صفحات داخلی و جلد گلاسه ۲۰۰ گرم
بدون روکش / صحافی منگنه معمولی /  تیراژ ۱۰۰۰ عدد
کد ۱۰۳ تعداد صفحات داخلی
به همراه جلد ۸ صفحه
A4 ۱۲۵۰۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۱۶۲۵۰۰۰
جنس کاغذ تمام صفحات داخلی و جلد گلاسه ۲۵۰ گرم
تمام صفحات دارای سلفون مات یا براق
صحافی منگنه معمولی /  تیراژ ۱۰۰۰ عدد
کد۱۰۴ ۴ صفحه جلد – ۸
صفحه داخلی ( در مجموع با جلد ۱۲ صفحه)
A4 ۱۴۹۰۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۱۹۳۷۰۰۰
جنس کاغذ جلد گلاسه ۲۵۰ گرم و صفحات داخلی گلاسه ۱۷۰ گرم
روی جلد سلفون مات یا براق
صحافی منگنه معمولی / تیراژ ۱۰۰۰ عدد
کد۱۰۵ ۴ صفحه جلد – ۱۶
صفحه داخلی ( در مجموع با جلد ۲۰ صفحه)
A4 ۲۰۹۰۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۲۷۱۷۰۰۰
جنس کاغذ جلد گلاسه ۲۵۰ گرم و صفحات داخلی گلاسه ۱۷۰ گرم
روی جلد سلفون مات یا براق
صحافی منگنه معمولی / تیراژ ۱۰۰۰ عدد
کد۱۰۶ ۴ صفحه جلد – ۱۲
صفحه داخلی ( در مجموع با جلد ۱۶ صفحه)
A4 ۱۶۵۰۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۲۱۴۵۰۰۰
جنس کاغذ جلد گلاسه ۲۵۰ گرم و صفحات داخلی گلاسه ۱۷۰ گرم
روی جلد سلفون مات یا براق
صحافی منگنه معمولی / تیراژ ۱۰۰۰ عدد
کد۱۰۷ تعداد صفحات داخلی
به همراه جلد ۸ صفحه
A5 ۴۹۰۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۶۳۷۰۰۰
جنس کاغذ تمام صفحات داخلی و جلد گلاسه ۱۳۵ گرم
بدون روکش /  صحافی منگنه معمولی /  تیراژ ۱۰۰۰ عدد
کد۱۰۸  تعداد صفحات
داخلی به همراه جلد ۱۲ صفحه
A5 ۶۲۰۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۸۰۶۰۰۰
جنس کاغذ تمام صفحات داخلی و جلد گلاسه ۱۳۵ گرم
بدون روکش /  صحافی منگنه معمولی /  تیراژ ۱۰۰۰ عدد
کد ۱۰۹  تعداد صفحات
داخلی به همراه جلد ۱۶ صفحه
A5 ۷۵۰۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۹۷۵۰۰۰
جنس کاغذ تمام صفحات داخلی و جلد گلاسه ۱۳۵ گرم
بدون روکش /  صحافی منگنه معمولی /  تیراژ ۱۰۰۰ عدد
کد ۱۱۰  تعداد صفحات
داخلی به همراه جلد ۸ صفحه
A5 ۷۹۰۰۰۰ ۱۰ روز کاری ۱۰۲۷۰۰۰
جنس کاغذ تمام صفحات داخلی و جلد گلاسه ۳۰۰ گرم
روکش سلفون مات یا براق
صحافی منگنه معمولی /  تیراژ ۱۰۰۰ عدد