اعضای شرکت

مدیرعامل
رامین رامش حسینی مدیر عامل شرکت خدمات IT بروزسافت.

مدیرعامل