هزینه چاپ فاکتور

طراحی و چاپ فاکتور / چاپ فاکتور رسمی دارایی / فاکتور ۲ برگی و ۳ برگی / فاکتور کاربن دار / فاکتور فروش

هزینه چاپ فاکتور

تمام فاکتورها صحافی شده و دارای شماره ملخی قرمز رنگ می باشد.

فاکتور- تک رنگ- چاپ مشکی – ریسو-

 

 

فاکتور- تک رنگ- چاپ مشکی – ریسو- 1000 سری
نوع فاکتور سایز سفارش نوع کاغذ زمان تحویل قیمت ( تومان )
فاکتور ۲ برگی A5 تحریر و الوان ۶ روز کاری
136,000
کاربن دار ۶ روز کاری
195,500
A4 تحریر و الوان ۶ روز کاری
195,500
کاربن دار ۶ روز کاری
297,500
فاکتور ۳ برگی A5 تحریر و الوان ۶ روز کاری
195,500
کاربن دار ۶ روز کاری
240,000
A4 تحریر و الوان ۶ روز کاری
240,000
کاربن دار ۶ روز کاری
390,000
فاکتور- تک رنگ – چاپ افست – 1000 سری (رنگ دلخواه)
نوع فاکتور سایز سفارش نوع کاغذ زمان تحویل قیمت ( تومان )
فاکتور ۲ برگی A5 تحریر و الوان ۱۲ روز کاری 170000
کاربن دار ۱۲ روز کاری 212500
A4 تحریر و الوان ۱۲ روز کاری 238000
کاربن دار ۱۲ روز کاری 331500
فاکتور ۳ برگی A5 تحریر و الوان ۱۲ روز کاری 221000
کاربن دار ۱۲ روز کاری 255000
A4 تحریر و الوان ۱۲ روز کاری 315000
کاربن دار ۱۲ روز کاری 420000
فاکتور – دورنگ – چاپ افست -1000 سری (هر دو رنگ دلخواه
نوع فاکتور سایز سفارش نوع کاغذ زمان تحویل قیمت ( تومان )
فاکتور ۲ برگی A5 تحریر و الوان ۱۲ روز کاری 202500
کاربن دار ۱۲ روز کاری 241500
A4 تحریر و الوان ۱۲ روز کاری 265500
کاربن دار ۱۲ روز کاری 345000
فاکتور ۳ برگی A5 تحریر و الوان ۱۲ روز کاری 249000
کاربن دار ۱۲ روز کاری 304500
A4 تحریر و الوان ۱۲ روز کاری 336000
کاربن دار ۱۲ روز کاری 438200
فاکتور| چهار رنگ| چاپ افست| 1000 سری (تمام رنگی)
نوع فاکتور سایز سفارش نوع کاغذ زمان تحویل قیمت ( تومان )
فاکتور ۲ برگی A5 تحریر و الوان ۱۲ روز کاری 277500
کاربن دار ۱۲ روز کاری 316500
A4 تحریر و الوان ۱۲ روز کاری 340500
کاربن دار ۱۲ روز کاری 392000
فاکتور ۳ برگی A5 تحریر و الوان ۱۲ روز کاری 302400
کاربن دار ۱۲ روز کاری 354200
A4 تحریر و الوان ۱۲ روز کاری 406000
کاربن دار 12روز کاری 471900
فاکتور 2 برگی | چهار رنگ| برگ رو و زیر تحریر| 80 گرم سفید
| 1000 سری 2 برگی| فرم عمومی
سایز فاکتور زمان تحویل قیمت ( تومان )
۲۱×۱۴۸ ۱۲ روز کاری 153000
۲۱×۲۹۷ ۱۲ روز کاری 255000
فاکتور 2 برگی | چهار رنگ| برگ رو و زیر تحریر|
80 گرم سفید| 1600 سری 2 برگی| فرم عمومی
سایز فاکتور زمان تحویل قیمت ( تومان )
۲۱×۱۴۸ ۱۲ روز کاری 224000
۲۱×۲۹۷ ۱۲ روز کاری 368000