هزینه چاپ تراکت (برگه تبلیغاتی)

هزینه چاپ انواع تراکت یا برگه های تبلیغاتی در اندازه و مدل های مختلف

 تراکت | چهار رنگ| تحریر 80 گرم | تیراژ 1000 عدد

زمان تحویل۹ روزه9 روزه فوری ۳ روزهفوری 3 روزه
نوع کاریکرو(تومان)دورو (تومان)یکرو(تومان)دورو (تومان)
تراکت A6 ( سایز ۱۴×۱۰ )22500337503150042000
تراکت A5 ( سایز ۲۰×۱۴.۵ )43500660006000081000
تراکت A5 ( سایز ۲۱×۱۴.۸ )540009000000
تراکت B5 (سایز ۱۷×۲۴ )6600010500000
تراکت A4 (سایز ۲۰×۲۹ )84000129000117000160500
تراکت A4 (سایز ۲۱×۲۹۷ )10500017850000
تراکت B4 (سایز ۲۴×۳۴ )12900020700000
تراکت A3 (سایز ۲۹۷×۴۲ )2670003735000

تراکت | چهار رنگ | تحریر 80 گرم | تیراژ 2000 عدد

زمان تحویل۸ روزه۸ روزهفوری ۳ روزهفوری ۳ روزهفوری یکروزهفوری یکروزه
نوع کاریکرو(تومان)دورو (تومان)یکرو(تومان)دورو (تومان)یکرو(تومان)دورو (تومان)
تراکت A6 ( سایز ۱۴×۱۰ )300004200040500510005250070500
تراکت A5 ( سایز ۲۰×۱۴.۵ )58500810007800099000103500133500
تراکت A5 ( سایز ۲۱×۱۴۸ )69000102000102000141000112500139500
تراکت B5 (سایز ۱۷×۲۴ )840001230000000
تراکت A4 (سایز ۲۰×۲۹ )114000160500154500196500202500253500
تراکت A4 (سایز ۲۱×۲۹۷ )136500202500201000279000217500283500
تراکت B4 (سایز ۲۴×۳۴ )1650002430000000
تراکت A3 (سایز ۲۹۷×۴۲ )337500447000000

دریافت سفارش یکروزه شنبه تا چهارشنبه قبل از ساعت ۱۱ و تحویل روز بعد ساعت ۱۲

تراکت | چهار رنگ | تحریر 80 گرم | تیراژ 5000 عدد

زمان تحویل۹ روزه9 روزهفوری ۳ روزهفوری 3 روزه
نوع کاریکرو(تومان)دورو (تومان)یکرو(تومان)دورو (تومان)
سربرگ A6 ( سایز ۱۴×۱۰ )57000682506900079500
سربرگ A5 ( سایز ۲۰×۱۴.۵ )111000133500136500157500
سربرگ A5 ( سایز ۲۱×۱۴۸ )12300015300000
سربرگ A4 (سایز ۲۰×۲۹ )220500265500268500310500
سربرگ A4 (سایز ۲۱×۲۹۷ )24450030450000

تراکت | چهار رنگ | تحریر 80 گرم | تیراژ بالا

زمان تحویلتیراژ۸ روزه۸ روزهفوری ۳ روزهفوری ۳ روزه
نوع کاریکرو(تومان)دورو (تومان)یکرو(تومان)دورو (تومان)
تراکت A6 ( سایز ۱۴×۱۰ )10000109500132000133500153000
15000165000198000201000231000
20000220500264000267000307500
30000324000390000393000453000
50000535500640500648000747000
تراکت A5 ( سایز ۲۰×۱۴.۵ )10000214500258000264000304500
15000322500390000397500457500
20000430500517500529500610500
30000631500760500777000897000
500001042500125400012825001480500
تراکت A4 (سایز ۲۰×۲۹ )10000427500514500520500603000
15000642000772500780000903000
20000855000102900010410001204500
300001255500151200015300001768500
50000207150024945002523000

تراکت | چهار رنگ | گلاسه 135 گرم | تیراژ 10000 عدد

زمان تحویل۸ روزه۸ روزهفوری ۳ روزهفوری ۳ روزه
نوع کاریکرو(تومان)دورو (تومان)یکرو(تومان)دورو (تومان)
تراکت A6 ( سایز ۱۴×۱۰ )2925039000380000470000
تراکت A5 ( سایز ۲۰×۱۴.۵ )55500735007200090000
تراکت B5 (سایز ۱۷×۲۴ )7950011700000
تراکت A4 (سایز ۲۰×۲۹ )11000140000150000180000
تراکت B4 (سایز ۲۴×۳۴ )15600023400000
تراکت A3 (سایز ۲۹.۷×۴۲ )2820004570000

تراکت | چهار رنگ | گلاسه 135 گرم | تیراژ 20000 عدد

زمان تحویل۸ روزه۸ روزهفوری ۳ روزهفوری ۳ روزهفوری یکروزهفوری یکروزه
نوع کاریکرو(تومان)دورو (تومان)یکرو(تومان)دورو (تومان)یکرو(تومان)دورو (تومان)
تراکت A6 ( سایز ۱۴×۱۰ )382504875048000585006150070500
تراکت A5 ( سایز ۲۰×۱۴.۵ )735009450093000114000118500138000
تراکت B5 (سایز ۱۷×۲۴ )1110001500000000
تراکت A4 (سایز ۲۰×۲۹ )144000187500184500226500234000270000
تراکت B4 (سایز ۲۴×۳۴ )2190002985000000
تراکت A3 (سایز ۲۹۷×۴۲ )3825005925000000
دریافت سفارش یکروزه شنبه تا چهارشنبه قبل از ساعت ۱۱ و تحویل روز بعد ساعت ۱۲

دریافت سفارش یکروزه شنبه تا چهارشنبه قبل از ساعت ۱۱ و تحویل روز بعد ساعت ۱۲

تراکت | چهار رنگ | گلاسه 135 گرم | تیراژ 50000 عدد

زمان تحویل۸ روزه۸ روزهفوری ۳ روزهفوری ۳ روزه
نوع کاریکرو(تومان)دورو (تومان)یکرو(تومان)دورو (تومان)
تراکت A6 ( سایز ۱۴×۱۰ )750009000087000102000
تراکت A5 ( سایز ۲۰×۱۴.۵ )148500177000169500199500
تراکت B5 (سایز ۱۷×۲۴ )21750026700000
تراکت A4 (سایز ۲۰×۲۹ )294000351000337500397500
تراکت B4 (سایز ۲۴×۳۴ )42750052650000
تراکت A3 (سایز ۲۹.۷×۴۲ )100500011850000

تراکت | چهار رنگ | گلاسه 135 گرم | تیراژ 50000 عدد

زمان تحویل۸ روزه۸ روزهفوری ۴ روزهفوری ۴ روزه
نوع کاریکرو(تومان)دورو (تومان)یکرو(تومان)دورو (تومان)
تراکت A6 ( سایز ۱۴×۱۰ )69000810007950093000
تراکت A5 ( سایز ۲۰×۱۴ )136500160500157500181500
تراکت A4 (سایز ۲۰×۲۸ )270000318000312000360000

تراکت | چهار رنگ | گلاسه 120 گرم | تیراژ بالا

زمان تحویل۸ روزه۸ روزهفوری ۳ روزهفوری ۳ روزه
نوع کاریکرو(تومان)دورو (تومان)یکرو(تومان)دورو (تومان)
تراکت A6 ( سایز ۱۴×۱۰ )145500162000159000186000
199500235500231000270000
282000309000307500360000
414000460500453000529500
682500760500747000873000
تراکت A5 ( سایز ۲۰×۱۴ )273000321000315000363000
397500466500457500528000
529500622500610500703500
7770009135008970001033500
1282500150750014805001705500
تراکت A4 (سایز ۲۰×۲۸ )540000636000624000720000
7845009240009075001047000
1047000123300012105001396500
1539000181200017775002052000
2538000298800029325003384000

تراکت | چهار رنگ | گلاسه 170 گرم

۲۰۰۰ عدد۲۰۰۰ عدد۴۰۰۰ عدد۴۰۰۰ عدد
نوع کارزمان تحویلیکرو(تومان)دورو (تومان)یکرو(تومان)دورو (تومان)
تراکت A6 ( سایز ۱۴×۱۰ )۸ روزه585007500093000111000
تراکت A5 ( سایز ۲۰×۱۴.۵ )۸ روزه115500148500183000219000
تراکت A4 (سایز ۲۰×۲۹ )۸ روزه226500294000361500433500