هزینه کپی و پرینت

کپی و پرینت

 

هزینه کپی و پرینت رنگی و سیاه سفید با سرعت و کیفیت بالا بر روی کاغذ تحریر 80 گرام

نرخ کپی سیاه سفید
شمارهشرحتعدادقیمت فیتوضیحات
1ورقه A4 1 - 5 صفحه400تکراری
2ورقه A4 6 - 15 صفحه250تکراری
3ورقه A4 16 - 100 صفحه100تکراری
4ورقه A4 101 - 500 صفحه90تکراری
5ورقه A4 501 صفحه به بالا80تکراری
نرخ پرینت سیاه سفید
شمارهشرحتعدادقیمت فیتوضیحات
1ورقه A4 1 - 5 صفحه500مختلف یا تکراری
2ورقه A4 6 - 15 صفحه350مختلف یا تکراری
316 - 100 صفحه250مختلف یا تکراری
4ورقه A4 100 - 500 صفحه200مختلف یا تکراری
5ورقه A4 501 صفحه به بالا100مختلف یا تکراری
نرخ کپی رنگی
شمارهشرحتعدادقیمت فیتوضیحات
1ورقه A4 1 - 5 صفحه700نظر به مقدار رنگ
26 - 15 صفحه500 - 700نظر به مقدار رنگ
3ورقه A4 15 - 100 صفحه400 - 500نظر به مقدار رنگ
4ورقه A4 101 - 500 صفحه450نظر به مقدار رنگ
5ورقه A4 501 صفحه به بالا400نظر به مقدار رنگ
نرخ پرینت رنگی
شمارهشرحتعدادقیمت فیتوضیحات
1ورقه A4 1 - 5 صفحه1000نظر به مقدار رنگ
2ورقه A56 - 15 صفحه700 - 1000نظر به مقدار رنگ
3ورقه A4 16 - 100 صفحه500 - 700نظر به مقدار رنگ
4ورقه A4 101 - 500 صفحه500نظر به مقدار رنگ
5ورقه A4 501 صفحه به بالا400نظر به مقدار رنگ