هزینه چاپ پوستر

چاپ انواع پوستر

پوستر|چهار رنگ| تحریر 80 گرم
سایز تیراژ زمان تحویل قیمت (تومان)
۶۰×۴۵ ۱۰۰۰ ۶ روز کاری
441,000
۲۰۰۰ ۶ روز کاری
588,000
۵۰۰۰ ۶ روز کاری
1,099,000
۷۰×۵۰ ۱۰۰۰ ۶ روز کاری
484,400
۲۰۰۰ ۶ روز کاری
660,800
۵۰۰۰ ۶ روز کاری
1,246,000
A3 ۱۰۰۰ ۶ روز کاری
259,000
۲۰۰۰ ۶ روز کاری
324,800
۵۰۰۰ ۶ روز کاری
700,000
۹۰×۶۰ ۱۰۰۰ ۶ روز کاری
1,106,000
۲۰۰۰ ۶ روز کاری
1,428,000
۵۰۰۰ ۶ روز کاری
2,240,000
۵۰×۳۵ ۱۰۰۰ ۶ روز کاری
294,000
۲۰۰۰ ۶ روز کاری
406,000
۵۰۰۰ ۶ روز کاری
756,000
۱۰۰×۷۰ ۱۰۰۰ ۶ روز کاری
1,176,000
۲۰۰۰ ۶ روز کاری
1,540,000
۵۰۰۰ ۶ روز کاری
2,520,000
پوستر| 4 رنگ| گلاسه| 135 گرام
سایز تیراژ زمان تحویل قیمت (تومان)
۶۰×۴۵ ۱۰۰۰ ۶ روز کاری
532,000
۲۰۰۰ ۶ روز کاری
735,000
۵۰۰۰ ۶ روز کاری
1,512,000
۷۰×۵۰ ۱۰۰۰ ۶ روز کاری
609,000
۲۰۰۰ ۶ روز کاری
856,800
۵۰۰۰ ۶ روز کاری
1,820,000
A3 ۱۰۰۰ ۶ روز کاری
271,600
۲۰۰۰ ۶ روز کاری
368,200
۵۰۰۰ ۶ روز کاری
938,000
۹۰×۶۰ ۱۰۰۰ ۶ روز کاری
1,288,000
۲۰۰۰ ۶ روز کاری
1,610,000
۵۰۰۰ ۶ روز کاری
3,108,000
۵۰×۳۵ ۱۰۰۰ ۶ روز کاری
357,000
۲۰۰۰ ۶ روز کاری
518,000
۵۰۰۰ ۶ روز کاری
1,050,000
۱۰۰×۷۰ ۱۰۰۰ ۶ روز کاری
1,442,000
۲۰۰۰ ۶ روز کاری
1,988,000
۵۰۰۰ ۶ روز کاری
3,192,000